Werkzaamheden RB Bouwadvies

Kiest U hieronder voor particulier of zakelijk.

Wellicht heeft u plannen om iets aan uw woonomgeving te wijzigen? Het uitvoeren van bouwactiviteiten aan uw woonhuis zou een aangename ervaring moeten zijn, waarbij u zich kunt verheugen op een prettig eindresultaat, geheel naar uw wens. Tijdens de verschillende stappen die in een bouwtraject genomen moeten worden kan ik u bijstaan, zodat u in de uitvoering de kwaliteit krijgt die past bij het vooraf afgesproken budget. Geen verrassingen tijdens de uitvoering!

Denkt u aan bouwen, uitbreiden of verbouwen van uw woonhuis, neemt u dan gerust contact op voor een vrijblijvende kennismaking. We kunnen dan gezamenlijk bespreken wat uw situatie is, tegen welke vraagstukken u aanloopt en hoe ik hier mijn bijdrage aan kan leveren. U kunt van mijn advies gebruik maken op het moment dat u dat wenst. Hieronder staan enkele stappen van het bouwtraject weergegeven.

Vastleggen eisen en wensen

De juiste basis voor het ingaan van het bouwtraject is het op schrift stellen van uw eisen en wensen. Dit betreft de wensen van de ruimte indeling, het gebruik van de ruimtes, de materiaalkeuzes en de installaties. De keuzes die u maakt moeten passen bij het financiële plaatje dat u voor ogen heeft. Tevens dienen de eisen vanuit de gemeente te worden geïnventariseerd.

Begeleiden omgevingsvergunning

Het kan zijn dat bij uw bouwtraject een omgevingsvergunning nodig is. Als deze vergunning noodzakelijk is, kan ik u bijstaan in de architectenkeuze of de keuze voor een bouwkundig tekenbureau. Zij voorzien u van de benodigde stukken voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning. Ook het inschakelen van een constructeur of het laten uitvoeren van een bodemonderzoek kan tot mijn werkzaamheden behoren.

Toetsen prijsvormingstukken aan uw eisen en wensen

Voordat u een offerte vraagt aan een aannemer of installateur, is het goed te bepalen of het voldoende duidelijk is waaraan gerekend moet worden. Het opstellen van een technische omschrijving en bijbehorende tekeningen is daar een belangrijk onderdeel van. Met een duidelijke beschrijving, kunnen prijzen eerlijk vergeleken worden.

Selecteren aannemers / installateurs

Mijn bekendheid met de aannemers en installateurs in de omgeving maakt het dat ik u kan adviseren om tot een goede keuze te komen. Het maakt niet uit hoe klein of groot de bouwwerkzaamheden zijn, het is altijd goed een aantal offertes op te vragen.

Controleren offertes aannemers

U ontvangt de offertes van de aannemers / installateurs: nu is het zaak om te kijken of de inhoud van de offerte klopt met uw voorstelling. Kloppen de hoeveelheden, bedragen en materiaal keuzes? Samen kunnen we kijken of er onderdelen bespaard kunnen worden, of er niets vergeten is en eventuele extra kosten vermeden kunnen worden door vooraf keuzes te maken. Geld laat je immers niet aan het toeval over.

Prijsonderhandelingen met de aannemer

Als de offertes goed beoordeeld zijn, kan de prijsonderhandeling worden aangegaan met de aannemer die de offerte heeft uitgebracht welke het dichtst bij uw wensen en budget uitkomt. Naast uw wensen en budget, kan ik me voorstellen dat een klik met de aannemer van belang is.

Opdrachtverstrekking aan de aannemer

Als de prijsonderhandelingen naar tevredenheid zijn afgerond, kunt u de desbetreffende aannemer en/of installateur het werk gunnen.
De afspraken over de prijs, de uitvoeringsduur, betalingen van termijn en de noodzaak van een eventuele bankgarantie worden vastgelegd in een schriftelijke opdracht.

Afspraken maken m.b.t. uitvoering en planning

Bij de start van de werkzaamheden worden er afspraken gemaakt tussen u en de aannemer met betrekking tot de planning en uitvoering. Hier horen ook afspraken betreffende onvoorziene meer-/minderwerken en extra wensen bij. Het kan niet zo zijn dat de aannemer een werkzaamheid uitvoert, zonder uw akkoord.

Bouwvergadering organiseren

Afhankelijk van de wens en de grootte van de werkzaamheden wordt er een bouwvergadering georganiseerd met de aannemer, installateur en overige partijen die bij de bouw betrokken zijn. Afspraken gemaakt tijdens dit overleg worden vastgelegd. Er zal op worden toegezien dat afspraken worden nageleefd. Ook tijdens dit traject heeft u mij als aanspreekpersoon. Ik overleg namens u met de aannemer(s), onderaannemers, de gemeente en overige betrokkenen.

Budget bewaken

Aan het begin heeft u aangegeven voor welk budget u welke werkzaamheden wilt laten verrichten. Dit budget is uitgangspunt voor het gehele bouwtraject. De werkzaamheden moeten hierbinnen gerealiseerd worden. Ik kan voor u een budgetbewaking bijhouden van alle uitgaven die aan dit budget zijn gerelateerd. Ook voorkomt u hiermee dat u facturen gaat betalen, waarop de betreffende partij (nog) geen recht heeft.

Toezicht tijdens de uitvoering

Ik kan u toezicht bieden op de kwaliteit van de uitvoering. Zo weet u zeker dat er in de verschillende bouwfases, daadwerkelijk gerealiseerd wordt wat is afgesproken. Ook op het niveau van afwerking is het belangrijk dat de kwaliteit bewaakt wordt.

Opleveren van uw woonhuis

Aan het einde van de bouw, wordt er een datum afgesproken om met de aannemer en/of installateur het woonhuis te controleren op onvolkomenheden. Hiervan wordt een lijst gemaakt met daarin de afspraak wanneer de punten alsnog worden opgelost, het zogenaamde proces verbaal van oplevering.

Nazorg

Ook als er na de oplevering zich onwenselijk situaties voordoen, kunt u op mij rekenen. Ik kan u dan alsnog helpen te bepalen wie we waarvoor moeten benaderen.

Mijn rol zal voornamelijk een controlerende en sturende functie hebben ten aanzien van de door de architect en overige adviseurs aan te leveren stukken. Alle coördinerende taken kunt u dus uit handen geven. Vanaf bouwinitiatief tot en met de oplevering en nazorg treed ik voor de opdrachtgever op als adviseur. Hierdoor laat u de verantwoordelijkheid voor het algemene verloopt van het bouwproces aan mij over, uiteraard altijd in goed overleg met u als opdrachtgever. In iedere fase van het bouwproces worden kosten, kwaliteit en tijd bewaakt.

U als opdrachtgever bepaalt welke taken ik voor u mag uitvoeren. De taken worden contractueel overeengekomen.

(Technisch) ontwerp

Tijdens de aanloopfase en de voorbereidingsfase wordt de voortgang van het traject bewaakt en gestuurd. De overeengekomen kwaliteit wordt getoetst aan het programma van eisen en bijgestuurd met corrigerende maatregelen in geval van afwijkingen.

Tijdens deze fase is het verstandig een begroting van de bouwkosten te laten maken, hieruit zal blijken of de gestelde kwaliteit ook binnen de budgettaire uitgangspunten gerealiseerd kan worden.

Het voeren van overleg en het fungeren als aanspreekpunt voor de projectomgeving, de opdrachtgever, het projectteam, de gebruikers en overige belanghebbenden, behoren tot mijn taken. Gemaakte afspraken worden vastgelegd in periodieke voortgangsrapportages.

Ook het vooroverleg met gemeenten betreffende de noodzakelijke vergunningsprocedures behoort tot de werkzaamheden, evenals het bewaken van het vergunningstraject.

Geformuleerd moet worden welke werkzaamheden aanvullende expertise behoeven. Deze partijen worden in geschakeld en op basis van hun geaccordeerde offertes wordt opdracht verstrekt.

Nazorg

Het project eindigt niet met de oplevering, hieronder de werkzaamheden welke behoren tot deze fase van het proces:

 • Het opstellen van een eindafrekening.
 • Administratieve afronding van het project.
 • Nazorg tijdens de onderhoudsperiode.
 • Controle op naleving van het proces-verbaal van oplevering.

Uitvoering / directievoering

De hieronder omschreven werkzaamheden behoren tot de uitvoering / directievoering:

 • Overleg met en coördinatie van aannemers inzake uit te voeren werkzaamheden.
 • Toezicht op de uit te voeren onderhouds- en verbouwingswerkzaamhedenenopleveren van de uitgevoerde werkzaamheden, incl. bijbehorende correspondentie.
 • Toetsen van de rekeningen aan de opdrachten, fiatteren van de rekeningen, meer- en minderwerken, het voeren van prijsonderhandelingen en het bewaken van de budgetten.
 • Opstellen periodieke overzichten – financiële stand van zaken.
 • Prijsvorming en verlening opdracht ten behoeve van de stelpost bestedingen.
 • Afstemmen uitvoeringstekeningen.
 • Advisering termijnstaten en bankgarantie.
 • Voorbereiden, voorzitten en verslagleggen van voortgangsvergaderingen en bouwvergaderingen.
 • Opstellen proces-verbaal van oplevering.

Prijs- en contractvorming

De volgende werkzaamheden behoren tot de prijs- en contractvorming:

 • Advisering bij onderhandse aanbestedingen.
 • Beoordelen van de aanneemsom, begeleiding indien bezuinigingen noodzakelijk zijn, prijsonderhandelingen.
 • Advisering bij de gunning en opdrachtverstrekking aan uitvoerende partijen namens de opdrachtgever.
 • Machtigingsverzoek aan de opdrachtgever na aanbesteding.

Voordelen RB Bouwadvies

 • Onafhankelijk, deskundig, open en eerlijk advies in belang van opdrachtgever
 • 18 jaar praktijkervaring
 • Goed bereikbaar, geen ‘9 tot 5’ mentaliteit
 • Groot netwerk van adviseurs, leveranciers, aannemers, ZZP-ers en onderaannemers
 • Communicatief vaardig met zowel de architect, gemeente, directie, opdrachtgever als de aannemer, onderaannemer, leverancier, ZZP-er en timmerman/metselaar
 • Bij bouwen in eigen beheer: scherpe prijzen, want rechtstreeks inkoop bij leveranciers en rechtstreeks contracten met onderaannemers, geen meerdere belangen